Tovar v akcii

Naša cena 554 EUR
Naša cena 608 EUR

 

 

Všetky nástroje sú vyrobené v Nemecku tradičnou nástrojárskou firmou ROHEMA a GOLDON

 

 

Hlavným distribútorom a partnerom ORFFOVENASTROJE.SK je MUZIKANTIK.cz Česká republika

 

 

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poučenie o spracovaní osobných údajov

Poučenie o spracovaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. 4.2016, účinného od 25.5.2018, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES

 

Správca údajov: Zbyněk Petržela, orffovenastroje.sk

 

Kontakt: viz príslušná sekcia webu

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania: Osobné údaje môžu byť spracúvané pre účely ponuky tovaru alebo služieb a pre účely plnenia zmluvy respektíve objednávky. V prípade uzavretia zmluvy budú osobné údaje ďalej spracúvané v rozsahu podľa zvláštnych právnych predpisov, hlavne v oblasti účtovníctva a archivácie. Právnym titulom spracúvania osobných údajov je tak oprávnený záujem správcu kontaktovať vás ako subjekt údajov za účelom zaslania ponuky. Ďalej je potom právnym titulom spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy respektíve objednávky a samozrejme taktiež právne predpisy v oblasti účtovníctva a archivácie.

 

Zdroj osobných údajov: Osobné údaje sú získavané od subjektu údajov v rámci zadania objednávky. Osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy sú získavané z verejne prístupných zdrojov - napríklad webových stránok. Z týchto zdrojov získava správca osobné údaje za účelom svojho oprávneného záujmu spracúvania - zaslania ponuky.

 

Kategória údajov, ktoré môže správca spracúvať: Pre účely plnenia zmluvy bude správca spracúvať meno a priezvisko, adresu, identifikačné a kontaktné údaje. Pre účely zaslania ponúk bude spracúvaná len e-mailová adresa.

 

Kategória príjemcov osobných údajov: Osobné údaje nebudú v rámci plnenia zmluvy poskytnuté tretej osobe. Údaje však môžu byť poskytnuté orgánu verejnej moci na základe požiadavku vyplývajúceho zo zvláštneho právneho predpisu, napríklad finančnému úradu alebo obchodnej inšpekcii v rámci výkonu kontrolnej činnosti. 

 

Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené: Osobné údaje budú uložené u správcu po dobu plnenia zmluvy a po skončení zmluvy potom po dobu nutne vyžadovanú zvláštnymi právnymi predpismi, hlavne v oblasti účtovníctva a archivácie. E-mailová adresa pre účely oprávneného záujmu správcu - zasielanie ponúk - bude spracúvaná po dobu neobmedzenú, pokiaľ subjekt údajov nevyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním ponúk alebo pokiaľ nedôjde k uplatneniu jeho práv popísaných nižšie, napr. k uplatneniu práva na vymazanie. 

 

Poučenie o právach subjektov údajov: Subjekt údajov môže požiadať správcu o prístup k údajom, môže žiadať o ich opravu alebo vymazanie. Subjekt údajov môže správcu požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov a má právo na prenos údajov. Pokiaľ bude spracúvanie osobných údajov založené na súhlase, má subjekt údajov právo súhlas odvolať kedykoľvek, bez toho, aby sa dotkol zákonnosti spracúvania založenej na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  

 

 

Poučenie o práve podať sťažnosť: Subjekt údajov môže podať sťažnosť dozornému úradu – Úradu pre ochranu osobných údajov.

 

Poskytnutie údajov subjektom údajov je zmluvným požiadavkom. Pri neposkytnutí údajov nemôže dôjsť k uzavretiu zmluvy.

 

Správca neprevádza automatizované rozhodovanie a profilovanie.

 

Poučenie podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa

 

Zákazník má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

 

Mjc4MTVm